STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA POLAKÓW NA MAJORCE
Palma de Mallorca / Grudzień 2009

ROZDZIAŁ I

Art.1. Nazwa.
Pod nazwą Stowarzyszenie Polaków na Majorce tworzy się stowarzyszenie nie dochodowe, przyjmując jako podstawę Prawo stowarzyszeń z 24 grudnia 1964 r i rozporządzenia uzupełniające (Prawo 1/2002 z 22 marca).
Wymienione stowarzyszenie działać będzie na podstawie przepisów wyżej wymienionej ustawy, postanowień tego statutu, jeśli nie są sprzeczne z przepisami prawa i uchwał podejmowanych przez organy zarządzające, zawsze jeśli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub statutów.
Czas trwania stowarzyszenia jest nieokreślony.
Art. 2. Cele.
Stowarzyszenie ma następujące cele:
1/ zintegrowanie Polonii na Majorce,
2/ szerzenie kultury, historii i języka polskiego, 3/ kultywowanie polskich tradycji narodowych.
Art.3. Siedziba.
Stowarzyszenie będzie miało siedzibę w Palma de Mallorca , Prowincja Baleary, Hiszpania z adresem: San Augustin Pl. Santa Monica, 6; kod pocztowy: 07015.
Art. 4. Zakres terytorialny.
Zasięg terytorialny ogranicza się do Prowincji Balearów.

ROZDZIAŁ II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.
Art. 5. Warunki członkostwa.
Mogą wchodzić w skład stowarzyszenia wszystkie osoby narodowości polskiej, mieszkające na wyspach Balearach oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane realizacją celów stowarzyszenia. Kandydaci powinni złożyć wniosek pisemny zarządowi stowarzyszenia, który podejmie decyzje na najbliższym zgromadzeniu i poinformuje o tym na najbliższym zgromadzeniu członków.
Członkowie niepełnoletni nie maja prawa głosu na zgromadzeniu i nie mogą być wybierani na członków zarządu.
Zarząd może przyznawać Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia Polaków na Majorce osobom szczególnie zasłużonym stowarzyszeniu.
Art. 6. Prawa członków.
Członkowie stowarzyszenia mają następujące prawa:
1/ Uczestniczyć z prawem głosu w zgromadzeniu członków.
2/ Wybierać i być wybranym członkiem zarządu.
3/ Przedstawia zarządowi skargi, propozycje i wnioski informacyjne o stowarzyszeniu niezbędne do prawidłowej działalności tej instytucji.
4/ Uczestniczyć we wszystkich przejawach działalności stowarzyszenia.
Art. 7 .Obowiązki członków.
Członkowie mają następujące obowiązki:
1/ Wykonywać uchwały przyjęte na walnym zgromadzeniu członków.
2/ Przyczyniać się do utrzymania stowarzyszenia poprzez składki roczne lub miesięczne ustalone przez walne zgromadzenie.
Zarząd może zwolnić z tego obowiązku członka ze względu na jego trudną sytuację ekonomiczną.
3/ Współpracować osobiście i aktywnie w rozwijaniu działalności stowarzyszenia, uczestniczyć w realizowanych akcjach i pracach.
4/ Odnosić się z poważaniem do prezydenta, wiceprezydenta i osoby działającej w stowarzyszeniu i realizującej czynności zapewniające sprawne jej funkcjonowanie.
Art. 8. Utrata statutu członka.
Przyczyny utraty członkostwa są następujące:
1/ Na własny wniosek, który należy przedstawić zarządowi na piśmie.
2/ Na skutek nie uiszczania ustalonych składek, po uprzednim upomnieniu oficjalnym i uwiarygodnionym.
3/ Pozbawienie członkostwa uchwalone przez walne zgromadzenie, poprzedzone sprawozdaniem prezydenta. Wydalenie to powinno bazować na utracie jakichkolwiek wymagań legalnych lub statutowych członkostwa.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SPRAWOWANIA WŁADZY I ADMINISTRACJI.
Art. 9. Organy sprawowania władzy i administracji.
Stowarzyszenie to, nie dochodowe będzie miało następujące organy: 1/ Walne zgromadzenie członków.
2/ Zarząd.
Art.10. Skład walnego zgromadzenia.
1/ Walne zgromadzenie jest organem najwyższym w stowarzyszeniu i składa się ze wszystkich członków.
2/ Jego decyzje są wiążące dla wszystkich członków, nie wyłączając nieobecnych lub nieuprawnionych.
Art.11.Uprawnienia walnego zgromadzenia.
Uprawnienia walnego zgromadzenia są następujące:
1/ Zmiany statutu stowarzyszenia.
2/ Wybór, pozbawienie i zastąpienie członków zarządu.
3/ Przyjęcie postanowień odnośnie reprezentacji prawnych, zarząd i opieka nad członkami.
4/ Kontrola działalności i zarządzania zarządu.
5/ Zatwierdzenie rocznego budżetu przychodów i rozchodów, oraz podsumowanie działalności za dany rok.
6/ Ustalenie głównych linii działania, które pozwala realizować cele stowarzyszenia. 7/ Ustalenie składek, które członkowie stowarzyszenia powinni uiszczać.
8/ Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia.
Art.12. Uchwały walnego zgromadzenia.
Walne zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał przy obecności minimum jednej trzeciej liczby zarejestrowanych członków. Sa wiążące uchwały powtórnie zwołanego walnego zgromadzenia, bez względu na liczbę obecnych członków lub ich przedstawicieli.
Art. 13. Obrady walnego zgromadzenia.
1/ Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku i zawsze na mocy uchwały zarządu, zawiadamiając członków pisemnie co najmniej z 15-to dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie wyszczególni dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad.
2/ Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd gdy zachodzi potrzeba oraz na wniosek co najmniej 15 członków stowarzyszenia .
W tym ostatnim przypadku zwołuje się walne zgromadzenie w okresie nie przekraczającym 20 dni.
3/ Obradom przewodniczy przewodniczący. Jeśli jest nieobecny zastąpi go wiceprzewodniczący.
4/ Sekretarz sporządzi protokół z obrad z podsumowaniem debaty, przyjętych uchwał i rezultatem głosowania .
Art. 14. Kworum walnego zgromadzenia
1/ Na obradach walnego zgromadzenia każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos .
2/ Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków lub ich reprezentantów.
3/ Do przyjęcia uchwał o: wykluczeniu członka, zmianie statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia, utworzeniu związku ze stowarzyszeniami podobnymi lub przystąpieniu do już istniejącego jest konieczna liczba głosów odpowiadająca dwóm trzecim obecnych członków jako minimum, zarówno przy zwołaniu pierwszych jak i drugich obrad.
Art. 15. Skład zarządu.
1/ Zarząd kieruje, administruje i reprezentuje stowarzyszenie i składa się z:
– Prezydenta
– Wiceprezydenta
– II Wiceprezydenta
– Skarbnika-Sekretarza
2/ Wyboru członków zarządu dokonuje sie na walnym zgromadzeniu. 3/ Pełnione funkcje są bezpłatne.
Art.16. Członkowie zarządu.
1/ Członkowie zarządu pełnią funkcje przez dwa lata.
2/ Członkowie zarządu zostaną odwołani w następujących przypadkach: a) Wygaśniecie mandatu.
b) Dobrowolna rezygnacja.
c) Utrata statusu członka.
d) Choroba, która uniemożliwia pełnienie funkcji.
e) Sankcja za uchybienie w pełnieniu funkcji nadana zgodnie z postanowieniem art.14.3 tego statutu.
3/ Wolne stanowiska w zarządzie zostaną obsadzone na pierwszym walnym zgromadzeniu, które zostanie zwołane. Do tego czasu jeden z członków stowarzyszenia może czasowo pełnić te funkcje.
Art.17 .Kompetencje zarządu.
Zarząd ma następujące uprawnienia:
1/ Reprezentować, kierować i administrować stowarzyszenie w sposób najszerszy na jaki pozwala ustawodawstwo, w oparciu o dyrektywy wytyczone przez zgromadzenie członków i pod jego kontrolą.
2/ Podejmować decyzje niezbędne w stosunkach z organami publicznymi, podejmować wszelkiego typu przedsięwzięcia legalne i wprowadzać odpowiednie środki.
3/ Przedstawiać walnemu zgromadzeniu projekt obrony interesów stowarzyszenia.
4/ Przedstawić walnemu zgromadzeniu kwotę składek, którą członkowie będą mieli obowiązek uiszczać.
5/ Zwoływać walne zgromadzenie i kontrolować wykonanie przyjętych postanowień. 6/ Przedkładać do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu bilans i stan konta każdego przedsięwzięcia i sporządzać kosztorysy następnych przedsięwzięć.
7/ Opracować sprawozdanie roczne przedsięwzięć i przedkładać do zatwierdzenia
walnemu zgromadzeniu.
8/ Mianować i zwalniać personel, który stowarzyszenie może mieć.
9/ Inspekcjonować księgowość i troszczyć się o prawidłowe funkcjonowanie stowarzyszenia.
10/ Powołać zespoły robocze w celu sprawniejszego i efektywniejszego osiągnięcia celów stowarzyszenia.
11/ Stworzyć organy administracji i zarządzania lub doradztwa powołując właściwe osoby i przekazać im odpowiednie uprawnienia.
12/ Rozwiązać prowizorycznie jakikolwiek przypadek, który nie jest przewidziany w statucie i poinformować o tym walne zgromadzenie.
13/ Jakakolwiek inna kompetencja, która nie jest przyznana w sposób wyraźny innemu organowi władzy stowarzyszenia lub do której posiada szczególne pełnomocnictwo.
Art.18. Posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne zarządu.
1/ Zarząd jest zwoływany przez prezydenta lub osobę, która go zastępuje i zbiera sie na posiedzeniu zwyczajnym z częstotliwością, o której zadecydują jego członkowie, minimalnie co 4 -y miesiące.
2/ Zbiera się na posiedzeniu zwyczajnym, jeśli go zwoła w tym charakterze
prezydent lub na wniosek co najmniej 30% członków, którzy go tworzą.
Art.19. Tworzenie, obecność i przyjecie postanowień zarządu.
1/ Zarząd jest ważnie ustanowiony jeśli został zwołany z wyprzedzeniem i jest obecna co najmniej połowa plus jeden z członków.
2/ Członkowie zarządu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach, które się zwołuje, mogąc zwolnić się z tego obowiązku z przyczyn uzasadnionych.
3/ Zarząd przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów uczestników, jako minimum.
Art. 20. Pełnomocnicy zarządu
1/ Zarząd może przenieść jakiekolwiek ze swoich uprawnień na jedna lub różne komisje lub grupy robocze, jeśli uzyska poparcie minimum dwóch trzecich głosów swoich członków.
Art. 21. Uchwały zarządu.
Uchwały zarządu będą figurować w księdze protokołów. Na początku każdego posiedzenia odczytany zostanie protokół z poprzedniego posiedzenia, który zostanie zatwierdzony lub sprostowany, jeśli jest to celowe.
Art. 22. Kompetencje prezydenta zarządu.
1/ Prezydent zarządu jest równocześnie prezydentem stowarzyszenia.
2/ Przysługują prezydentowi stowarzyszenia i w przypadku jego braku wiceprezydentom, następujące funkcje:
a/ kierować i być reprezentantem prawnym stowarzyszenia, na mocy pełnomocnictwa walnego zgromadzenia i zarządu.
b/ Przewodniczyć debatom zarówno walnego zgromadzenia jak i zarządu.
c/ Decydować głosem przeważającym w przypadku równej ilości głosów w głosowaniu. d/ Zarządzać zwołanie posiedzeń walnego zgromadzenia i zarządu.
e/ Ukierunkowywać protokoły i zaświadczenia sporządzane przez sekretarza stowarzyszenia.
f/ Rozwiązywać kwestie o charakterze pilnym, które mogą zaistnieć, powiadamiając o tym zarząd na pierwszym posiedzeniu, które się odbędzie.
Art. 23. Kompetencje sekretarza – skarbnika zarządu.
Sekretarz – skarbnik jest obowiązany przyjmować i prowadzić wnioski o przyjecie, prowadzić kartotekę i księgę, rejestr członków, redagować i podpisywać protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia i zarządu. Również ma za zadanie opiekować się dokumentacja stowarzyszenia i zaświadczać zawartość ksiąg i archiwum stowarzyszenia. Jego zadaniami są również: dozór i kontrola środków stowarzyszenia, formalizacja budżetu rocznego przychodów i rozchodów, bilansu i likwidacji rachunków; prowadzenie księgi rachunków, podpisywanie odbioru składek, i innych dokumentów kasy, zaplata faktur zatwierdzonych przez zarząd i zaopiniowanych przez prezydenta.

ROZDZIAŁ IV. USTRÓJ EKONOMICZNY
Art. 24. Majatek wspólny.
Stowarzyszenie to nie posiada majątku założycielskiego.
Art. 25. Budżet stowarzyszenia.
Budżet stowarzyszenia będzie wynosił minimum 1000 Euro rocznie.
Art. 26. Środki ekonomiczne .
Środki ekonomiczne przewidziane przez stowarzyszenie w celu rozwinięcia działalności socjalnej i kulturalnej będą następujące:
a/ Składki, które ustali walne zgromadzenie dla swoich członków.
b/ Subwencje urzędowe i prywatne.
c/ Darowizny lub spadek.
d/ Dochód z majątku własnego lub innych przychodów, które można uzyskać z działalności dozwolonej, ustalonej i realizowanej przez zarząd, zawsze w ramach celów statutowych.
Art. 27. Wkład członków.
Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają obowiązek utrzymać go ekonomicznie za pomocą składek lub datków, w sposób i w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie i przedłożonej przez zarząd.
Walne zgromadzenie może ustalić składki wpisowe, składki okresowe: miesięczne, semestralne, półroczne lub roczne, zależnie od postanowień zarządu oraz składki nadzwyczajne.

ROZDZIAŁ V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA.
Art. 28. Rozwiązanie stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może być rozwiązane jeśli zostanie to zatwierdzone przez walne zgromadzenie, zwołane w charakterze nadzwyczajnym wyraźnie w tym celu.
Art. 29. Procedura rozwiązania stowarzyszenia.
1/ W przypadku zatwierdzenia rozwiązania stowarzyszenia, walne zgromadzenie podejmie właściwe środki , zarówno jeśli chodzi o przeznaczenie mienia i praw stowarzyszenia jak i zakończenia, umorzenie i likwidacji jakiejkolwiek akcji będącej w toku.
2/ Walne zgromadzenie jest upoważnione do wyboru komisji likwidacyjnej, zawsze jeśli uzna to za słuszne.
3/ Członkowie stowarzyszenia są wyłączeni od odpowiedzialności osobistej. Ich odpowiedzialność ogranicza się do spełnienia obowiązków, których podjęli się dobrowolnie.
4/ Pozostałość z likwidacji zostanie przekazana jednostce publicznej lub prywatnej, która w zasięgu terytorialnym działalności stowarzyszenia wyróżnia się ze względu na prace socjalne.
5/ Funkcje likwidacyjne i wykonawcze postanowień o których mowa w w/w punktach są kompetencja zarządu, jeśli walne zgromadzenie nie przekazało tej misji komisji likwidacyjnej specjalnie w tym celu powołanej.
Statuty zostały zmienione w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami ustawy 1/2002 z 22 marca, za zgoda Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w Palmie dnia 27 lipca 2009 roku.

Komentowanie wyłączone.