GÓRA

ZASIŁEK

Możliwość utraty świadczeń dla bezrobotnych, wyjeżdżajacych z kraju (z Hiszpanii).

Pobierając zasiłek, lub pomoc, z urzędu pracy (INEM, telefon: 901119999) w przypadku wyjazdu za granicę (np.do Polski), jesteśmy zobowiązani poinformować INEM o tym fakcie, aby uniknąć utraty zasiku i nie ponieść sankcji.
Urząd pracy Hiszpanii zaostrzył kontrolę, przy współpracy z policją, która ma na celu “wyłapanie” bezrobotnych wyjeżdżających za granicę i pobierajacych świadczenia.
W przypadku jeśli zostaniemy “przyłapani” na wyjeździe bez poinformowania urzędu pracy, grozi nam utrata zasiłku za jeden miesiąc, poprzez zwrócenie całej kwoty pobranego zasiłku lub pomocy finansowej, i dodatkowa kara w formie mandatu.
Należy wiedzieć, że nikt nie zabrania wyjazdu z terytorium Hiszpanii, ale jest niemożliwe według nowego prawa wyjechać i równocześnie pobierać świadczenia.
*Jeżeli opuszczamy Hiszpanię maksymalnie na 15 dni z jakiekolwiek powodu, należy poprosić o autoryzację urzędu pracy i mając takie pozwolenie zatrzymujemy zasiłek.
15 dni przysługuje na cały rok, liczą się dni kalendarzowe i można je użyć w różnych terminach .
*Jeżeli wyjeżdżamy z Hiszpanii aby podjąć pracę, lub szukać pracy, lub podjąć naukę, albo kursy, które dają nam większe kwalifikacje zawodowe, należy prosić o
wstrzymanie wypłaty świadczenia. Na czas naszego wyjazdu nie otrzymujemy żadnej pomocy finansowej- zostaje ona zawieszona.
*Jeżeli wyjeżdżamy za granicę na więcej niż 15 dni i mniej niż 90, należy poprosić o pozwolenie na wyjazd. Nie ma potrzeby udokumentowania powodu naszego wyjazdu. Wypłata świadczeń zostaje przerwana, ale po powrocie do Hiszpanii zostanie wznowiona .
*Istnieje możliwość pobierania świadczeń i wyjazdu za granicę w następujacym przypadku: jeżeli decydujemy się na szukanie pracy w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, nasz zasiłek przysługuje nam przez trzy miesiace, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy. Jesteśmy zobowiązani poprosić w urzędzie pracy o pozwolenie na wyjazd z Hiszpanii oraz o dokument U2, który zostanie przekazany do urzędu pracy w kraju gdzie będziemy szukać pracy. Naszym obowiązkiem jest po przyjeździe do danego kraju zarejstrować się w tamtejszym urzędzie pracy w przeciągu 7 dni.
Taką możliwość gwarantuje nam artykuł 64 rozporządzenia CE 883/2004.

Czytaj dalej
GÓRA

OPODATKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH W HISZPANI

 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii [PDF]

Czytaj dalej
GÓRA

PASZPORT

Rodzaje wydawanych paszportów i procedura ich wyrabiania

 

ZASADY OGÓLNE
 • Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
 • Paszport wystawia się na jedną osobę.
 • Organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą  jest konsul. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: PASZPORTY i PASZPORTY TYMCZASOWE
 • Nie ma możliwości przedłużenia (odnowienia) ważności dokumentu paszportowego.
 • Dokument paszportowy wydaje się na pisemny wniosek obywatela polskiego (formularze dostępne są w siedzibie konsulatu), po przedłożeniu wymaganych dokumentów, aktualnego zdjęcia spełniającego wymogi biometrii, pobraniu odcisków palców (nie dotyczy paszportów tymczasowych) oraz uiszczeniu opłaty paszportowej.
 • Małoletni, którzy ukończyli 12. lat muszą być obecni przy dobiorze paszportu. Osoby dorosłe paszport odbierają osobiście.
 • Odbiór paszportu następuje w tym organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu

UWAGA!

 

Konsul honorowy RP nie jest organem paszportowym i nie wykonuje żadnych czynności związanych z realizacją spraw paszportowych.

 

I. PASZPORT

 

Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza: wizerunek twarzy (zdjęcie) oraz odciski palców, pobierane w chwili składania wniosku o paszport.

 

*) Odcisków palców nie pobiera się, a co za tym idzie, nie zamieszcza w paszportach:

·        małoletnich do ukończenia 12 roku życia;

·        wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Paszport zawiera podpis posiadacza.

 

**) Podpisu posiadacza nie zawierają paszporty:

·         wydawane osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat,

·         wydawane osobom, które ukończyły 13 lat, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.

 

Paszport wydaje się:

 

·         na okres 5 lat – małoletnim, którzy nie ukończyli 13 lat;

·         na okres 10 lat – osobom, które ukończyły 13 lat;

 

UWAGA!

 

Nie jest możliwe przyjęcie wniosku o wydanie paszportu, jeżeli taki wniosek złożono w innym organie paszportowym (w kraju lub w konsulacie) i jest on w trakcie realizacji.

 

W celu umożliwienia osobie powrotu do miejsca stałego pobytu konsul może jedynie wydać paszport tymczasowy, informując o tym fakcie urząd, w którym złożono wniosek o wydanie paszportu.

 

Paszporty są drukowane w Polsce.

 

Okres oczekiwania na paszport to około 6-10 tygodni lub więcej.

 

Interesant może śledzić status swojej sprawy paszportowej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Paszportowy Portal Informacyjny

http://www.paszporty.msw.gov.pl/portal/portal/default/paszpstat;jsessionid=F4F40DC50A6E155D4594EE28461A84A7.app3p2i

 

Z uwagi na okres oczekiwania na paszport, jednocześnie z wnioskiem o wydanie paszportu (zarówno 10-letniego, jak i 5-letniego), można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na wydanie paszportu.
 

II. PASZPORT TYMCZASOWY

 

W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się odcisków palców.

 

Paszport tymczasowy wydaje się w następujących przypadkach:

 

1) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzanego w RP,

 

2) osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,

 

3) osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

 

4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodow,

 

5) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.

 

Paszporty tymczasowe są drukowane w Konsulacie.

 

(Szczególne przypadki wydania paszportu tymczasowego bez numeru PESEL: patrz: pkt VI pkt VII)

 

III.  ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW

 

Do każdego wniosku paszportowego należy przedłożyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy (i brwi), zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Pewne odstępstwa od ww. wymogów (np. uchylone usta, przymknięte oczy, lekki grymas twarzy) dopuszcza się przypadku:

 

 • osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz osób, którym stan zdrowa (np. autyzm, częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe twarzy) nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej;
 • dzieci do 5. roku życia.

 

Istnieje również możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę:

 

 • w okularach z ciemnymi szkłami – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku,
 • w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) – po złożeniu zaświadczenia o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawidłowe wymiary zdjęć paszportowych

 

 

Wzory prawidłowych zdjęć

 

 

Przykłady źle wykonanych zdjęć

 

 

 

IV. DOKUMENTY W SPRAWIE PASZPORTOWEJ

 

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego – złożyć oświadczenie o utracie/zniszczeniu posiadanego dokumentu paszportowego.

 

Innymi dokumentami w sprawie paszportowej mogą być, w zależności o przypadku, np.:

 

 • Polski dowód osobisty
 • Odpis zupełny zagranicznego aktu urodzenia (w Hiszpanii: Partida literal de nacimiento), w przypadku ubiegania się o pierwszy dokument paszportowy dla dziecka urodzonego za granicą (p: Pkt VI)
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą
 • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub do zwolnienia z opłaty paszportowej, jeśli wnioskodawca się o ulgę ubiega (np. legitymacja szkolna, studencka, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki powyżej 16-go roku życia, legitymacja emeryta/rencisty).
 • Inne: np. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161), inny niż paszport dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby, etc.

V.  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY DOTYCZĄCE WYDANIA PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA POSIADA NUMER P E S E L

 

 

Rodzice (lub ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego okazać swoje dokumenty paszportowe (ew. dowody osobiste).

 

ZGODA RODZICÓW

Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana PISEMNA zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów

 

Gdy oboje rodzice/opiekunowie są obecni w Konsulacie – zgodę wyrażają na formularzu paszportowym, w momencie składania wniosku o paszport

 

Jeśli jeden z rodziców/opiekunów nie może być obecny w momencie składania wniosku o paszport małoletniego, drugi rodzic/opiekun musi dostarczyć pisemną, wyraźną zgodę nieobecnego rodzica/opiekuna na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego. Własnoręczność podpisu nieobecnego rodzica/opiekuna na takim dokumencie musi być potwierdzona urzędowo (np. w urzędzie wojewódzkim) lub przez notariusza, albo mieć formę aktu notarialnego.

 

SKŁADANIE WNIOSKU

Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

 

W dokumentach paszportowych osób, które nie ukończyły 13 lat,  nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

 

Odciski palców pobiera się od osób, które ukończyły 12 lat.

 

ODBIÓR

Odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu poniżej 12. roku życia może dokonać JEDEN z rodziców lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów, po okazaniu własnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego i przedłożeniu do anulowania dotychczasowego dokumentu paszportowego małoletniego.

 

Przy odbiorze paszportu wydanego małoletniemu, który ukończył 12 lat, (jego paszport zawiera odciski palców), małoletni musi być obecny.

 

 

UWAGA!

 

Z dniem 26 czerwca 2012 r. utraciły ważność wpisy dzieci, zamieszczone  w paszportach rodziców.

 

Utrata ważności wpisów dzieci w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYDANIA PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA NIE POSIADA NUMERU P E S E L

(MAŁOLETNI URODZENI ZA GRANICĄ)

 

 

Małoletniemu urodzonemu za granicą konsul może wydać jednorazowo paszport tymczasowy (jest to pierwszy dokument paszportowy dziecka), bez zamieszczania w nim numeru PESEL.

 

Podstawą wniosku rodziców/opiekunów o wydanie tego dokumentu paszportowego jest odpis zagranicznego zupełnego aktu urodzenia (hiszp.: Partida literal de nacimiento).

 

Okres ważności takiego paszportu tymczasowego wynosi 12 miesięcy.

 

W okresie ważności ww. paszportu tymczasowego, rodzice/opiekunowie powinni dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka.

Dziecku, które posiada polski akt urodzenia, zostanie za pośrednictwem Konsulatu nadany numer PESEL.

Posiadanie numeru PESEL jest warunkiem uzyskania przez dziecko paszportu, ważnego 5 lat.

 

(Przy składaniu wniosku o pierwszy polski dokument paszportowy dla dziecka, rodzice/opiekunowie są informowani o ww. warunkach, jakie należy spełnić, aby po upływie ważności paszportu tymczasowego móc złożyć wniosek o kolejny paszport dla dziecka, ważny 5 lat.)

 

(Wniosek paszportowy dla osoby małoletniej, patrz: pkt V)

 

UWAGA!

 

Libro de familia nie jest dokumentem w sprawie paszportowej, w szczególności nie może zastąpić aktu urodzenia dziecka.

 
 

VII.  NADANIE NUMERU P E S E L

 

Numer PESEL (numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), jest to
11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, identyfikujący osobę fizyczną.

 

NADANIE NUMERU PESEL W RAMACH SPRAWY PASZPORTOWEJ:

 

 • numer PESEL nadaje się obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu;
 • numer PESEL nadaje się urodzonym za granicą dzieciom, których przynajmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka;
 • w sprawie paszportowej,  o nadanie obywatelowi polskiemu numeru PESEL występuje Konsul;
 • za nadanie numeru PESEL nie pobiera się opłaty;
 • w celu nadania numeru PESEL należy przedłożyć skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu urodzenia (lub odpowiednio – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa).

Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Posiadanie PESEL jest niezbędne do uzyskania paszportu.

 

UWAGA!

Powyższe zasady dotyczą nadania PESEL w ramach załatwianej sprawy paszportowej.

W pozostałych sprawach tryb nadania numeru PESEL jest odmienny.
 

VIII.   ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 

Odbiór dokumentu paszportowego następuje co do zasady osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich, które nie ukończyły 12 lat oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać JEDEN z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. (p. pkt V).

 

Paszport i paszport tymczasowy odbiera się w tym organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się w Konsulacie dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania (przedziurkowania książeczki paszportowej).

 

Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

 

Organ paszportowy umożliwia osobie odbierającej dokument paszportowy sprawdzenie, czy   dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym.

 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, wymagających każdorazowo decyzji Konsula, możliwe są następujące odstępstwa od ww. reguł:

 

 • gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie PASZPORTU TYMCZASOWEGO w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie PASZPORTU TYMCZASOWEGO, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu.
 • w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie PASZPORTU lub PASZPORTU TYMCZASOWEGO, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (w takich wypadkach przesyła się dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe, za dodatkową opłatą 4 euro).

UWAGA!

 

W przypadku wyrażenia przez konsula zgody na odstąpienie od wymogu osobistego odbioru PASZPORTUnie będzie możliwe sprawdzenie za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane biometryczne (odciski palców) zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i czy paszport nie zawiera wad technicznych, uniemożliwiających skuteczne posługiwanie się nim w przyszłości.

X. OBOWIĄZEK WYMIANY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiskaimienia/imiondaty i miejsca urodzenia, płcinumeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

 

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni

XI. UTRATA WAŻNOŚCI PRZEZ DOKUMENT PASZPORTOWY

 

Dokument paszportowy traci ważność:

 

1) z upływem okresu, na który został wydany;

 

2) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

/osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy/

 

3) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;

 

4) z dniem śmierci jego posiadacza;

 

5) po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące

XII. UTRATA DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH, ZNISZCZENIE

 

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby (np. konsula).

 

Konsul, po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego – wprowadza odpowiednie informacje do ewidencji paszportowej.

 

Dokument paszportowy traci ważność z dniem zawiadomienia organu paszportowego o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

 

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

 

Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu, bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

 

Więcej ► Utrata dokumentów

 

UWAGA!

Obywatel polski, który utracił w Hiszpanii (w tym na Balearach) swój paszport, nie może ubiegać się o wydanie ETD (European Travel Document) w konsulacie innego państwa członkowskiego UE, z uwagi istnienie na terenie Hiszpanii urzędów konsularnych RP:  w Barcelonie i w Madrycie.

 

XIII. OPŁATY PASZPORTOWE

 

Opłaty za dokumenty paszportowe pobiera się W GOTÓWCE w chwili przyjęcia wniosku paszportowego.

 

Wysokość opłat konsularnych za poszczególne rodzaje spraw paszportowych realizowanych przez Konsulat w Madrycie i Barcelonie jest jednakowa.

 

 

Wydanie paszportu 10-letniego 110 euro
Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu 10-letniczego 125 euro
Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom do 26-go roku życia oraz emerytom i rencistom 55 euro
Wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w chwili złożenia wniosku ukończyła 70 lat bezpłatnie
Wydanie paszportu 5-letniego osobie do 13-go roku życia 35 euro
Wydanie paszportu tymczasowego osobie do 18-go roku życia 30 euro
Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 18-ty rok życia, a nie ukończyła 70-go roku życia 40 euro
Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w chwili złożenia wniosku ukończyła 70 lat bezpłatnie
Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza 330 euro
Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed  upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 210 euro

 

 

XIV. ULGI, ZNIŻKI I WIELOKROTNOŚĆ OPŁATY PASZPORTOWEJ

 

1.      Ulga 50% w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 

1)   emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2)), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

 

2)   osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

 

3)   kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

 

4)   osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

 

Ulga zostanie przyznana po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienie do ulgi w opłacie.

 

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

2.      Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 

1)   osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

 

2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

 

3)   osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

 

Zwolnienie z opłaty zostanie przyznane po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienie do zwolnienia lub uprawdopodobnienie tych okoliczności w inny sposób.

 

 

3. Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 

1)   zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu;

 

2)   zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;

 

3)   braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

 

– jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub

 

– jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat

 

4.  Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% *) w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

 

*) nie dotyczy osób powyżej 70 roku życia, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych oraz żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. 

 

 

Czytaj dalej
GÓRA

ZDJĘCIA DO PASZPORTÓW

Format zdjęcia – szerokość 35mm, wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia, tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11. roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.

ZOBACZ PRZYKŁADY

Czytaj dalej
GÓRA

ZŁOMOWANIE I WYREJESTROWANIE SAMOCHODU

Samochód, który nie nadaje się do użytku, lepiej zezłomować i wyrejestrować
Mallorca Limpia SL jest firmą specjalizującą się w usuwaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również zajmuje się bezpłatnie wyrejstrowaniem pojazdu.
Mallorca Limpia S.L.
Datos de interés:
Dirección: ulica Manuel Azaña, 34 (a 100 mts de Tráfico)
Localidad:07006 – Palma de Mallorca
Teléfono:971 101 313
Mail:mallorcalimpia@hotmail.es

 

Czytaj dalej
GÓRA

MUZEA

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Fundacja Pilar i Joan Miró to wynik ostatniej woli malarza i rzeźbiarza Joana Miró ( przedstawiciel surrealizmu). Muzeum powstało w 1981 roku, gdy artysta i jego żona przekazali dla urzędu miasta Palmy cześć dorobku artysty złożonego  głównie z obrazów, kolaży, grafik, rzeźb i szkiców.
Budynek (o nazwie Moneo) w którym mieści się dzisiaj muzeum został zaprojektowany przezarchitekta Rafaela Moneo. Otwarcie miało miejsce w 1992 roku i od tego czasu jest siedzibą fundacji,eksponujacą obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby Miró. Często możemy podziwiać wystawy czasowepoświęcone głównie młodm artystom.

Dirección:
Joan de Saridakis, 29

(więcej…)

Czytaj dalej
GÓRA

PARLAMENT BALEARÓW

Parlament Balearów został skonfigurowany jako centralny organ regionalnego systemuinstytucjonalnego.
On jest przedstawicielem obywateli Balearów, w skład którego wchodzą pozostałe instytucjesamorządu regionu autonomicznego. Celem tego organu jest przyjęcie ustawodawstwa Wspólnoty Autonomicznej, wybór przewodniczącego, kontroli rządowych i zatwierdzania budżetów.
Zatwierdzone zmiany w konstytucji hiszpańskiej z 1978 pozwoliły na stworzenie i przekształceniestruktur terytorialnych państwa. Stąd powstały w Hiszpanii autonomie władz lokalnych, które zostały nazwane „narodowości” lub  „regiony”.
Prawo do autonomii jest określone w zapisie VIII w Konstytucji, a daje ona pełną ​​możliwość rządów,pełną osobowość prawną i własne uprawnienia prawodawcze i wykonawcze.Dirección(adres):

ulica: Conqueridor, 11

Aktualnie parlament Balearów  tworzą przedstawiciele następujących partii:

(więcej…)

Czytaj dalej
GÓRA

ROWER MIEJSKI / BICIPALMA

Bicipalma jest publiczną formą transportu rowerowego, który oferuje mieszkańcom miasta możliwośćporuszania się w mieście.
W Palmie, rower publiczny działa z kartą obywatela (tarjeta ciudadana). Aby korzystać z tejkomunikacji miejskiej należy sie zarejestrować. Kiedy użytkownik chce korzystać  z Bicipalma musi udać się do interesujacej go stacji, zalogować się poprawnie w czytniku terminala karty obywatela i zabrać rower, o którym informuje go system.
Bicipalma jest środkiem transportu aby dostać się z jednego punktu do drugiego w mieście.
Nie jest to publiczna wypożyczalnia rowerów w celach turystycznych lub rekreacyjnych.

Więcej inforamcji na temat punktów odbioru roweru, zarejstrowania się w tej usłudze, na stronie:

http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/home.jsp?codResi=9

Horario del servicio

El servico está operativo los 365 dias del año con el siguiente horario:

Día Semana Inicio horario Fin horario
Lunes a Jueves 06:00 23:00
Viernes 06:00 24:00
Sábado 07:00 24:00
Domingo 07:00 23:00

Una vez finalizado el horario dispone de 30 minutos para dejar la bicicleta en una estación.

Czytaj dalej
GÓRA

PALMA ACTIVA

Palma Activa to instytucja, która zastąpiła dotychczasowy Instytut Kształcenia,Zatrudnienia i Promocji (IMFOF).
W tym nowym ciele urzędu państwowego kładzie się nacisk na promocje gospodarki, pomocmłodzieży i wsparcie dla młodych przedsiębiorców.
Urząd ten definiuje się jako Agencję Rozwoju Lokalnego Miasta, która „napędza wzrost gospodarczy i sprzyja rozwojowi miasta, zachęca do tworzenia i konsolidacji spółek, szkoleń zawodowych i jakościpracy .
Jednym z nowych projektów, jest konkurs „Eureka Junior”, który odbędzie się w celu promowaniasamozatrudnienia wśród osób młodych.
W biurach PalmaActiva można skonsultować oferty pracy, zredagować CV,uzyskać informacje o kursach, lokalach do wynajęcia po atrakcyjnych cenach.
Więcej informacji na stronie:

www.palmaactiva.com
Telefon bezpłatny: 900139138
info@palmaactiva.com

Czytaj dalej
GÓRA

AUTOBUSY MIEJSKIE

 

Liniami miejskimi autobusów zarządza firma EMT (Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca SA)
Dirección: Carrer de Josep Anselm Clavé, 5
07002 Palma de Mallorca, Islas Baleares
Teléfono:971 21 44 44 , 900700710
Fax: 971 29 51 30
E-mail:

(więcej…)

Czytaj dalej